Tvorba a vyhodnotenie školského testu - Az iskolai feladatlapok készítése és értékelése
(Az iskolai feladatlapok készítése és értékelése)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Školské testy sú jedným z dôležitých prostriedkov získavania objektívnych informácií o úrovni vedomostí a zručností žiakov. Pre potreby škôl sa u nás zatiaľ nevydávajú štandardizované testy, ktoré by umožňovali porovnávať výsledky ich vzdelávania. Nedá sa ani očakávať, že pre všetky vyučovacie predmety, na všetkých typoch škôl, budú k dispozícii profesionálne pripravené didaktické testy.
Výsledky testovania úrovne vedomostí a zručností žiakov stredných škôl z chémie, ktoré uskutočnil
kabinet chémie pri MPC v Prešove v rokoch 1994-2000, uvedené v publikáciách Lavický,T.: Didaktické
testy zo všeobecnej a anorganickej chémie pre stredné školy I.-VI., poukazujú aj na skutočnosť, že
vyučujúci nevenujú dostatočnú pozornosť skúškam pomocou školských testov. Príčinou je ich nedostatočná
pripravenosť z teórie a tvorby a vyhodnocovania testov. Preto je potrebné rozšíriť ich kompetencie
o teoretické základy tvorby školských testov a ich využitia pre analýzu výsledkov vzdelávania. .

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč